Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen

People, Planet, Profit (PPP)

In de werkwijze van Kredietbank Nederland is sociaal ondernemerschap vanzelfsprekend. Onze core business is immers schuldhulp en kredietverlening en dagelijks hebben wij te maken met mensen in kansarme situaties. Wij proberen niet alleen oplossingen te bieden voor de korte termijn, maar ook oog te hebben voor de toekomst, waarbij economische, ecologische en sociale aspecten alle drie een rol spelen. De drie P’s dus: People, Planet, Profit.

Social Return On Investment (SROI)

Door middel van het meten van de SROI wordt de maatschappelijke waarde van ons bedrijf bepaalt en verder vergroot. Het Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen van onze organisatie zorgt ervoor dat mensen en het milieu concreet een duwtje in de rug krijgen zonder daarbij de kosten uit het oog te verliezen. In onze eigen organisatie geven we daar op verschillende manieren invulling aan:

  • In samenwerking met het UWV, re-integratiebureaus en team Werk van de gemeente Leeuwarden vullen wij onze vacatures zoveel mogelijk in met mensen die langdurig werkzoekend zijn en/of een grote afstand hebben tot de arbeidsmarkt.
  • Schoonmaakwerkzaamheden in onze kantoorpanden in Almere en Leeuwarden worden verzorgd door de werkvoorzieningsschappen Tomingroep en Caparis. Wij hopen hiermee mensen die werken via de Wet Sociale Werkvoorziening kans te bieden op een reguliere baan, zodat zij hun capaciteiten leren benutten en zich verder kunnen ontwikkelen.
  • Gemiddeld bieden wij in samenwerking met re-integratiebureaus zes tot acht mensen een werkervaringsplek voor de maximale periode van zes maanden. Het gaat daarbij zowel om mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt als om werkzoekenden die zich willen omscholen tot schuldhulpverlener. Zo hopen we een bijdrage te kunnen leveren aan een mooie toekomst van de betrokkenen.
  • Onze jongeren zijn de toekomst en wij vinden het van groot belang dat zij hun studie kunnen volbrengen. Daarvoor is het noodzakelijk dat zij stage kunnen lopen.  In dat kader is de Kredietbank een samenwerking aangegaan met het Frieslandcollege te Leeuwarden en ROC Flevoland in Lelystad. Jaarlijks bieden wij tien tot zestien MBO-studenten een stageplaats.

Klimaat neutraal wagenpark

Kredietbank Nederland draagt graag haar steentje bij aan het terugdringen van de CO2-uitstoot. Medewerkers die toe zijn aan een nieuw leasecontract, krijgen dat via Greenlease. Dit houdt onder andere in dat zij een training krijgen in Het Nieuwe Rijden, wat het autorijden zuiniger en veiliger maakt. De overgebleven CO2-uitstoot wordt gecompenseerd via de Climate Neutral Group. Hierdoor ‘vergroent’ ons wagenpark en wordt het klimaatneutraal.
Recentelijk ontving ons bedrijf een certificaat van de Climate Neutral Group waaruit blijkt dat er in 2014 6,89 ton CO2 gecompenseerd is middels zogenaamde VCS credits. Compensatie vindt plaats via de speciaal geselecteerde duurzame energieprojecten. Met deze projecten wordt elders CO2-uitstoot teruggebracht. De geselecteerde projecten leveren een bijdrage aan de ontwikkeling van de lokale bevolking en regio. Ontwikkelingen zoals: werkgelegenheid, kennisoverdracht, gezondheidsverbetering, stimulering van de eigen economie en lokale milieuverbeteringen.

Digitalisering

Door de invoering van een Document Managing Systeem kunnen onze documenten nu overzichtelijk digitaal beheerd worden, zodat er geen kennis verloren gaat en belangrijke informatie snel terug te vinden is. Alle inkomende post wordt digitaal verspreid naar de medewerkers. Communicatie met relaties zoals schuldeisers gaat zo veel mogelijk via ons DICOS systeem. Dit zorgt ervoor dat er niet meer per brief maar via een geautomatiseerde, papierloze manier wordt gecommuniceerd. Daarmee besparen wij flink op papierverbruik.  

Lichtplan

Wij hebben geïnvesteerd in een lichtplan en daarmee op jaarbasis een besparing van € 6.500,- gerealiseerd op de energierekening. Onderdeel van het lichtplan is bijvoorbeeld dat het licht uitgaat in ruimten die niet gebruikt worden door middel van sensoren. Ook maken wij gebruik van LED TL buizen.

Thuiswerken

Kredietbank Nederland stimuleert het thuiswerken voor medewerkers. Minder kilometers rijden voor woon-werkverkeer bespaart tijd én brandstof. Bovendien zorgt het voor minder druk op het overbelaste wegennet en voor reductie van CO2-uitstoot. Dankzij een goede telefonische bereikbaarheid en een soepel werkend digitaal netwerk, kunnen veel werkzaamheden vanuit huis gedaan worden.