PERSBERICHT Ondernemersimpuls Fryslân van start

Geplaatst op 14 april 2014

PERSBERICHT
Ondernemersimpuls Fryslân van start
Leeuwarden, 14 april 2014

Provincie Fryslân stelt 5 miljoen beschikbaar voor kredietverlening aan Friese ondernemers.

Ondernemersimpuls Fryslân is één van de projecten uit het programma Wurkje foar Fryslân. Hiermee doet de provincie Fryslân een ongekende investering van 300 miljoen euro (de Nuon-middelen) in de mienskip. Met het programma Wurkje foar Fryslân wil de provincie op korte termijn de Friese economie een impuls geven. Op lange termijn gaan we voor economische structuurversterking door bedrijven te stimuleren en daarmee de werkgelegenheid in het MKB te bevorderen.

Onder de naam Ondernemersimpuls Fryslân stelt Provincie Fryslân een fors bedrag beschikbaar om Friese ondernemers meer financiële ruimte te bieden. Het bedrag wordt ingezet in de vorm van geldleningen. Kredietbank Nederland krijgt het geld van de Provincie in beheer en verstrekt hiermee kredieten aan bedrijven die daarvoor in aanmerking komen. Welke bedrijven dat zijn, wordt beoordeeld door het Instituut voor het Midden- en Kleinbedrijf (IMK).

Soepel acceptatiebeleid
Veel kleine en middelgrote bedrijven ervaren in negatieve zin dat banken nog steeds erg strenge acceptatiecriteria hanteren bij de behandeling van kredietaanvragen. Voor deze bedrijven is Ondernemersimpuls Fryslân – dat vooral in kansen denkt – een uitkomst. Voorwaarden zijn wel dat het bedrijf bij de Friese Kamer van Koophandel staat ingeschreven en dat de bedrijfsactiviteiten voornamelijk in Fryslân plaatsvinden.

Snelle of nog snellere afhandeling
IMK neemt de ontvangen kredietaanvragen snel in behandeling. In de regel weet een aanvrager binnen drie weken of hij wel of niet in aanmerking komt voor een krediet.
Is de beoordeling positief, dan wikkelt Kredietbank Nederland het krediet verder af. De lening heeft een looptijd van maximaal vijf jaar. Ondernemers die een aanvraag willen indienen vinden op www.ondernemersimpulsfryslan.nl alle benodigde informatie.
Voor ondernemers voor wie de termijn van drie weken onoverkomelijk is, heeft Ondernemersimpuls Fryslân een Noodloket in het leven geroepen, dat dringende aanvragen met spoed behandelt.www

www.ondernemersimpulsfryslan.nl