Schuldhulp: Van stuwmeer naar soepele doorstroom?

‘Kwijtschelding schulden kwetsbare groepen nodig – NRC, 17 mei 2020’
‘Zorgen over oplopende armoede door Corona – NOS, 9 mei 2020’
‘Grote golven aan coronaschulden verwacht – Binnenlands Bestuur, 11 mei 2020’

Bovenstaande nieuwskoppen zijn slechts een greep uit de berichtgeving van de afgelopen maanden. Dat de Corona-crisis impact heeft is inmiddels duidelijk. De crisis is voor velen die op het randje van schulden balanceerden nét het duwtje in de verkeerde richting. En een nieuwe groep inwoners met geldzorgen is ontstaan. Een groep die van de ene op de andere maand in een economisch dal is geraakt. Hoe krijgen we al deze inwoners tijdig in beeld? We praten hier tijdens ons webinar over met Roeland van Geuns en Esmee Admiraal van Mesis. Daarnaast vertelt Jacqueline Zuidweg van Zuidweg & Partners over ZZP’ers. Kortom: de experts aan het woord, gecombineerd met onze eigen inzichten én oplossingen.

De presentaties van Mesis en Jacqueline Zuidweg kunt u hier downloaden.

Heeft u nog vragen naar aanleiding van dit webinar dan mailt u gerust naar webinar@kbnl.nl.

Bedankt voor uw interesse in het webinar van 23 juni jl. U kunt het hele webinar hieronder terugkijken.

Veelgestelde vragen

De financiële signaallijst van Mesis is ontwikkeld om professionals te ondersteunen bij het voeren van een gesprek over de financiële situatie en om tijdig (de mate van) financiële problemen te signaleren. Andere webtools bieden de inwoners een handreiking wanneer zij zelf zoeken naar inzicht in hun financiële situatie en waar zij terecht kunnen voor hulp en ondersteuning. Deze tools vullen elkaar aan en bieden ieder hun eigen ondersteuning.

 

Bij het invullen van de financiële signaallijst is de professional of vrijwilliger nauw betrokken en in de mogelijkheid om deze signalen op te pakken en bij vermoedens hierover het gesprek aan te gaan of meer onderzoek naar te (laten) doen.

De financiële signaallijst is speciaal ontwikkeld om professionals in wijkteams en vrijwilligers te ondersteunen bij het voeren van een gesprek over de financiële situatie van de cliënt. Deze vragenlijst van 12 vragen helpt de hulpverlener of vrijwilliger om na te gaan of er sprake is van financiële problemen en zo ja, hoe zwaar of omvangrijk deze problemen zijn. Doel hiervan is vooral om na te gaan of doorverwijzing naar een specialist (bijvoorbeeld een schuldhulpverlener of sociaal raadslieden) noodzakelijk óf gewenst is. Laat het uw contactpersoon weten als u hiervan gebruik wilt maken of laat het weten via webinar@kbnl.nl

Laat het uw contactpersoon weten als u hiervan gebruik wilt maken of laat het weten via webinar@kbnl.nl

 

We zorgen voor het aanbod dat het best past bij de inwoner en zijn of haar situatie en maken een afweging om de best mogelijke resultaten te behalen. Daarvoor kunnen wij gebruik maken van;  afspraken die wij hebben met verschillende partijen; convenanten; wettelijke middelen én is in 2017 ook het besluit breed moratorium in werking getreden.

Wettelijk is vastgelegd dat de gemeente binnen 8 weken moet beschikken. Er zijn gemeenten die het beschikken aan ons hebben gemandateerd.

Iedereen met financiële zorgen kan door de gemeente naar ons verwezen worden. Wij beoordelen direct of de inwoner in aanmerking komt voor onze dienstverlening of dat de inwoner bij een ketenpartner terecht kan. Wanneer de inwoner schuldhulpverlening nodig heeft, starten wij onze dienstverlening direct, dus al in de 8 weken voorafgaande aan de beschikking, op. Bovendien schakelen wij in geval van multi problematiek ook direct de gemeente of ketenpartners in. Daarmee versnellen wij de voorgeschreven NVVK termijnen, ontzorgen de gemeente en geven direct gehoor aan de hulpvraag van de inwoner.

Het werkproces wordt hiermee versneld. Werken met aanzienlijk kortere lijntjes op uitvoeringsniveau vergemakkelijkt het proces. De inwoners profiteren ook van de laagdrempeligheid: men is sneller in contact met ons. Verder is er een sprake van vermindering van administratieve lasten en onduidelijkheid voor de inwoner voorafgaand aan de schuldhulp. De schuldhulp kan direct starten en daarmee is de inwoner sneller geholpen en stapelen schulden niet verder op.

Dit vraagt om een goede samenwerking en onderling vertrouwen tussen KBNL en de gemeente. Voor beiden betekent dit dat er geen tijd verloren gaat aan controle en verantwoording. Tijd die met de naderende hausse kostbaar is. Wij opereren op basis van vertrouwen en transparantie. Voor gemeenten en stakeholders zijn trajecten digitaal te volgen binnen de portal Zakelijk Bankgemak en de Hulpverlenersportal. Ook hiermee trachten wij de administratieve lasten verminderen, voortgang te versnellen en het traject inzichtelijk te maken.