Geld lenen

Kredietsom in handen in € 12 mnd. 24 mnd. 36 mnd. 48 mnd. 60 mnd. Jaarlijks kostenpercentage in % Effectieve maandrente in %
               
15.000,00 t/m 19.999,00 1.303,52 677,12 468,75 364,87 303,80 8,1 0,651
               
10.000,00 869,90 452,29 313,38 244,15 202,78 8,3 0,667
               
5.000,00 473,29 228,45 159,03 124,45 103,82 9,4 0,751
               
2500,00 219,19 114,76 80,06 62,78 52,48 10,0 0,797
               
1000,00 87,67 45,91 32,02 25,11 20,99 10,0 0,797
               
* De kredietverlening heeft betrekking op het totale kredietbedrag. Andere kredietbedragen en tussenliggende looptijd op aanvraag. Verstrekking onder voorbehoud door de Kredietbank. Toetsing en registratie bij het BKR door de Kredietbank.
* Boven rekenvoorbeeld heeft betrekking op onze persoonlijke leningen.


Soms zijn er onverwachte kosten. Wanneer je wasmachine kapot gaat bijvoorbeeld. Of wanneer je rekeningen hoger zijn dan je dacht. Hoe betaal je dat als je niet genoeg spaargeld hebt? Kopen op afbetaling is vaak duur en ook een lening bij een bank of bedrijf afsluiten kost veel geld.

Daarom heeft Kredietbank Nederland misschien een goedkopere oplossing. Je kunt bij ons terecht voor een sociale lening.

Een sociale lening is een voorliggende voorziening van gemeentelijke bijstand. Dat houdt in dat jouw gemeente kijkt naar de mogelijkheden voor een sociale lening. Je inkomen mag niet hoger zijn dan 130% van het minimumloon. Voor deze leningen stelt de gemeente de regels vast, en de gemeente staat borg voor de lening. Voor een sociale lening hanteren wij een rentepercentage dat door de gemeente wordt gebruikt. De gemeente bepaalt ook of je een sociale lening kunt aanvragen. Woon je in ons werkgebied en kom je in aanmerking voor een sociale lening dan vraag je via de gemeente de lening aan.

Soms kun je een lening aanvragen buiten de gemeente om. We spreken dan van een persoonlijke lening. De mogelijkheden hiertoe zijn zeer beperkt. Kredietbank Nederland hanteert een strikt toelatingsbeleid. Je kunt bij ons een persoonlijke lening aanvragen wanneer je 18 jaar en ouder bent en woont in ons werkgebied.

Lening aanvragen

Veelgestelde vragen

Lening

Het bedrag dat je kunt lenen, is afhankelijk van diverse zaken. Er wordt onder andere rekening gehouden met jouw gezinssituatie, inkomen en de hoogte van jouw vaste lasten. Kredietbank Nederland kan een beoordeling geven over de hoogte van de lening als bovenstaande gegevens bekend zijn.

Je kunt dit aanvraagformulier gebruiken.

Het rentepercentage is afhankelijk van het bedrag dat je leent. Je kunt hier een overzicht bekijken van de rentepercentages.

In principe kun je, afhankelijk van jouw persoonlijke situatie, bij ons ook geld lenen met een negatieve BKR registratie. 

Bij een herfinanciering worden je schulden  in één keer volledig terugbetaald aan de schuldeisers. Deze lening wordt verstrekt als oplossing in een schuldhulpverleningstraject. Dit traject voeren wij in opdracht van gemeenten uit voor inwoners met schulden. Met een herfinanciering hoeft alleen nog aan ons te worden afgelost.

Bij een saneringskrediet worden je schulden deels terugbetaald aan de schuldeisers. Deze lening wordt verstrekt als oplossing voor een schuldregeling waarbij de schuldeisers akkoord gaan met het afboeken van een deel van je schulden. Dit bedrag hoef je dan niet meer terug te betalen. Deze lening wordt verstrekt als oplossing in een schuldhulpverleningstraject. Dit traject voeren wij in opdracht van gemeenten uit voor inwoners met schulden. Je betaalt aan ons de lening in termijnen terug.

Deze verstrekken wij op projectbasis aan specifieke doelgroepen. Hierbij is altijd een andere partij betrokken waarmee afspraken worden gemaakt om de lening mogelijk te maken. De leningen zijn bedoeld voor mensen die geen gebruik kunnen maken van bestaande regelingen omdat ze niet aan de criteria voldoen. Voorbeelden zijn duurzaamheidsleningen, VVE financiering en jongerenkredieten. 

Nee, wij verstrekken leningen zonder gebruik te maken van bemiddelaars of gevolgmachtigde agenten.

Bij het aanvragen van een lening ben je verplicht je te legitimeren. Heb je een laag inkomen en is dat de reden om bij ons een lening aan te vragen, dan toon je via inkomensbewijzen aan dat je inkomen lager is dan 130% van het minimumloon. Dit kan bijvoorbeeld een loonstrook zijn. Heb je niet de Nederlandse nationaliteit dan moet je in het bezit zijn van een geldige verblijfsvergunning voor de hele looptijd van de lening.

Voordat wij een lening verstrekken toetsen wij je financiële gegevens bij het Bureau Krediet Registratie (BKR). Zo voorkomen wij dat je teveel geld leent en problemen krijgt met terugbetalen van de lening. Wij melden alle verstrekte leningen bij het BKR. Ook achterstanden in het terugbetalen van de lening melden wij aan het BKR.

Op basis van je regelmatige vaste inkomen en je vaste lasten berekenen wij je afloscapaciteit. Dit is het bedrag dat je maandelijks kunt missen voor het aflossen van je lening, bij een maximale looptijd van 60 maanden. Als wij je geen lening kunnen verstrekken ontvang je hiervan schriftelijk bericht.

Om te beoordelen of wij je een lening mogen verstrekken kijken wij naar je inkomen, je lasten en je kredietwaardigheid.

Inkomen: Bij de berekening van je afloscapaciteit wordt uitsluitend uitgegaan van je vaste inkomen. Eventueel wordt het inkomen van je partner bij de berekening betrokken.

Lasten: Uiteraard zijn je vaste lasten ook van belang. Op het aanvraagformulier geef je een aantal vaste lasten al aan zoals de woonlasten, energielasten en de lopende verplichtingen.

Kredietwaardigheid: Bij de beoordeling van je kredietwaardigheid berekenen wij het bedrag dat je maandelijks kunt missen voor het aflossen van je lening. Hierbij baseren wij ons op de werkelijke gegevens of de normen van het NIBUD. Daarnaast vragen wij bij het BKR op of je leningen hebt of hebt gehad en of je deze goed hebt terugbetaald. Ook kijken wij of het aannemelijk is dat je inkomen niet daalt gedurende de looptijd van de lening.

Voorbeeld 1
Huishoudsamenstelling: 2 personen
Aanvraag voor een persoonlijke lening: € 5.000,00
Inkomen netto per maand (totaal vast gezinsinkomen) : € 1.500,00
Uitgaven per maand voor

- huur: € 375,00
- energie: € 225,00
- huishoudelijk lasten: € 200,00

Aangezien er geen andere betalingsverplichtingen zijn, vroegere leningen altijd correct zijn nagekomen en de maandlast/maandtermijn past binnen het budget van de aanvragers, kunnen wij een persoonlijke lening van € 5.000,00 te verstrekken. De maandtermijn bedraagt € 157,97 gedurende 36 maanden.

 

Voorbeeld 2
Huishoudsamenstelling: alleenstaande
Aanvraag voor een persoonlijke lening: € 3.000,00
Inkomsten netto per maand: € 1.280,00
Uitgaven per maand voor

- huur: € 300,00
- energie: € 150,00
- huishoudelijk lasten: € 150,00

Aangezien er geen andere betalingsverplichtingen zijn, vroegere leningen altijd correct zijn nagekomen en de maandlast/maandtermijn past binnen het budget van de aanvrager, kunnen wij een persoonlijke lening van € 3.000,00 te verstrekken. De maandtermijn bedraagt € 94,78 gedurende 36 maanden.  

Voor het lenen van geld betaal je kosten (geld lenen kost immers geld). Bij het aangaan van de lening maken wij afspraken met je over het terugbetalen van deze kosten. Dit doen wij door met u een vast percentage af te spreken dat je jaarlijks betaalt voor het totale bedrag dat je bij ons hebt geleend. Dit noemen wij het jaarlijkse kostenpercentage. Dit is hetzelfde als het rentepercentage in de tabellen (link naar FAQ lening in looptijd en bedragen).

Onder de kosten van het jaarlijkse kostenpercentage vallen alle werkelijke kosten zoals de rente die je in verband met het sluiten van de kredietovereenkomst moet betalen en die bij de kredietaanbieder bekend zijn. Met het jaarlijkse kostenpercentage kun je verschillende kredietaanbiedingen met elkaar vergelijken.

Als wij je een lening verstrekken dan ontvang je van ons een overeenkomst om te ondertekenen. Daarbij zitten ook onze Algemene Voorwaarden. Voordat je de overeenkomst ondertekent is het belangrijk dat je de Algemene Voorwaarden leest. Wij zijn verplicht om je te wijzen op het bestaan van de Algemene Voorwaarden, voordat je de overeenkomst tekent. Je krijgt twee exemplaren van de overeenkomst en op beide exemplaren zet je je handtekening. Eén exemplaar stuur je vervolgens naar ons terug. Deze bewaren we in je klantdossier. Het andere exemplaar is voor jezelf.

Wanneer je de maandelijkse aflossing niet (meer) kan betalen, nemen wij contact met je op. Wij kunnen je bij het niet nakomen van de verplichting tot betaling een vergoeding in rekening brengen, dit heet een vertragingsrente. Dit mogen wij alleen doen nadat we je in gebreke gesteld hebben. De vertragingsrente is gelijk aan het jaarlijkse kostenpercentage zoals dat in de kredietovereenkomst vermeld is. Wij brengen geen kosten voor een buitengerechtelijke incasso in rekening.

Je kunt een persoonlijke of sociale lening vervroegd aflossen. Hiervoor brengen wij een vergoeding in rekening. De hoogte van de vergoeding voor het vervroegd aflossen is afhankelijk van het moment waarop de vervroegde aflossing plaatsvindt en bedraagt maximaal 1% van het extra af te lossen bedrag.

In een aantal gevallen mogen wij de lening vervroegd opeisen:

  • Indien je gedurende tenminste 2 maanden achterstallig bent in de betaling van een vervallen termijnbedrag en je, na ingebrekestelling, nalatig blijft in de nakoming van je verplichtingen;
  • Indien je Nederland formeel hebt verlaten, dan wel redelijkerwijs kan worden aangenomen dat je binnen enkele maanden Nederland zal verlaten;
  • Bij je overlijden, de lening niet wordt kwijtgescholden en wij gegronde reden hebben om aan te nemen dat de verplichtingen uit hoofde van de overeenkomst door je erfgenamen niet zullen worden nagekomen;
  • Indien je in staat van faillissement verkeert of ten aanzien van jou de schuldsaneringsregeling natuurlijke personen van toepassing is verklaard;
  • Je de tot zekerheid verbonden zaak hebt verduisterd;
  • Indien je aan de Kredietbank, met het oog op het aangaan van de overeenkomst, bewust onjuiste inlichtingen hebt verstrekt van dien aard, dat wij de overeenkomst niet of niet onder dezelfde voorwaarden zouden zijn aangegaan, indien de juiste stand van zaken bekend zou zijn geweest.

Voor de persoonlijke leningen volgen wij de rentepercentages van de persoonlijke lening van de Rabobank met een opslag tot 1,5%. De rente kan ieder jaar per 1 januari en 1 juli gewijzigd worden. De rentepercentages voor saneringskredieten en sociale leningen worden bepaald door de gemeenten waarvoor Kredietbank Nederland de leningen verstrekt.

Ja, dit hebben we geborgd door middel van een Wft-certificaat voor onze medewerkers. Wft staat voor de Wet financieel toezicht. Als je werkt in een functie waarin je financieel advies geeft, moet je over een Wft-certificaat beschikken. Door deze certificering bieden wij de garantie dat onze medewerkers je deskundig en integer adviseren. Daarnaast hebben onze medewerkers met inhoudelijk klantcontact en onze beleidsbepalers de bankierseed afgelegd. Aan de bankierseed is een gedragscode verbonden die staat voor integriteit en deskundigheid.