Klachtenprocedure

Heb je een klacht over jouw bewindvoerder? Dat betreuren wij. Je kunt de volgende stappen nemen om een klacht in te dienen:

Bezwaar

Een bezwaar kan worden ingediend bij de bewindvoerder. De bewindvoerder probeert het bezwaar telefonisch of schriftelijk in overleg met de klant op te lossen. Lukt dat niet, dan stelt de bewindvoerder zijn/haar leidinggevende op de hoogte. Deze behandelt het bezwaar en probeert het bezwaar op te lossen. Dit doet hij/zij in overleg met de klant en de betrokken bewindvoerder.

Als het bezwaar niet wordt opgelost, dan kan er een klacht worden ingediend.

Indienen van klachten

Klachten kunnen worden ingediend door degene die gerechtigd is de onderbewindstelling te verzoeken als bedoeld in artikel 432, eerste en tweede lid van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek.

Klachten kunnen schriftelijk worden ingediend, per post of per e-mail, gericht aan:

Kredietbank Nederland
T.a.v. de directie
Postbus 7695
8903 JR Leeuwarden

directiesecretariaat@kbnl.nl

De klacht moet tenminste bevatten:

  • naam en adres van de klager;
  • de dagtekening;
  • een omschrijving van de klacht;
Behandeling

De directie kan een medewerker aanwijzen om de klacht te behandelen. De klager ontvangt binnen één week een ontvangstbevestiging van de klacht. Deze ontvangstbevestiging bevat bovendien informatie over de wijze van afhandeling van de klacht.

De klacht wordt niet in behandeling genomen, of de behandeling wordt gestaakt, als klager, voor of tijdens de behandeling van dezelfde klacht, naar een kantonrechter of een andere burgerlijke rechter is gestapt.

Afhandeling

Schriftelijke afhandeling van de klacht gebeurt binnen 4 weken na datum ontvangst van de klacht. De klager wordt eventueel uitgenodigd voor het geven van uitleg (hoor en wederhoor).

Indien de klacht ongegrond wordt verklaard, ontvangt de klager een toelichting op de ongegrondverklaring. Indien de klacht gegrond wordt verklaard, dan wordt schriftelijk toegelicht welke gevolgen de gegrondverklaring heeft voor de uitvoering van het bewind.

Beroepsmogelijkheden

Wanneer de klacht ongegrond is verklaard, dan kan de klager hiertegen in beroep gaan bij de kantonrechter. De kantonrechter zal vervolgens bepalen hoe hij met de klacht omgaat. Van deze beroepsmogelijkheid wordt aan klager bij de kennisgeving van de bevindingen en conclusies melding gemaakt.

Registratie van klachten

De directie zorgt voor de registratie van de klachten. In deze registratie worden in ieder geval de volgende punten vastgelegd:
a. De naam en het adres van de klager die een klacht heeft ingediend;
b. de van de klager ontvangen klacht, met de daarbij behorende dagtekening van ontvangst;
c. een omschrijving van de klacht zelf en van de aard van de klacht (inhoudelijk en/of bejegening);
d. een beschrijving van de wijze waarop de Kredietbank de klacht heeft behandeld, alsmede de datum van afhandeling.